Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Psychologie umění

předmět PSYCHOLOGIE UMĚNÍ
 
přednášející, zkoušející prof. PhDr.  Julius Gajdoš, PhD.
 

stručná anotace

„Umění je především stav duše“ Marc Chagall…

Psychologie umění je jednou z velmi důležitých oblastí umělecké tvorby – z odborného hlediska se jí však dosud nedostává odpovídající prostor ve vysokoškolské výuce kreativních předmětů. Proto si zaslouží velkou pozornost příležitost, kterou tímto ADI nabízí. Předmět Psychologie umění je koncipována jako nedílná součást kvalitního základu, ze kterého by měl každý umělec dále čerpat znalosti pro svoji tvorbu - a které nepochybně budou mít výrazný vliv na její kvalitu a úspěšnost. Předmět se bude mj. soustředit na objasnění pojmů tvůrce-dílo-respondent, historických i současných metodologií a pomocí psychologie na odhalení problematiky vnitřní tvorby a jejího vnějšího vnímání. Je nezbytné, aby budoucí umělci pochopili jak fungují oblasti poznávání – ovlivňování, psychologické definice rozumu, citu, psychiky – ať již tvůrce, či konzumenta. Díky znalosti sebepoznání, dokáží studenti též lépe predikovat reflexi umění, jako prostředku komunikace prožitků s intencí estetickou. Pochopit umění jako předmět psychologického poznání v rovině umělecké / estetické / sociální – a jeho koncepce / realizace / responze / reflexe...Smyslem předmětu je doplnění praktického vzdělávání, o rozvíjení dovednosti poznatky propojovat, chápat místo umění v psychickém životě člověka – i společnosti - a jeho podstatnou funkci při udržování a podpoře kvality života.

Absolventi ADI by měli být schopni rozumět zásadnímu místu umění v rozvíjení osobnosti a upevňování jeho vědomí. Měli by dokázat - více než jejich kolegové – chápat souvislosti umělecké tvorby a její osobnostní podmínky a také by měli být schopni reflektovat možné působeni konkrétní umělecké produkce na psychiku účastníků.

 
osnova předmětu 1. semestr 1. Vidění, pozorování, vnímání, cítění
2. Výraz a výjev - psychologická podstata obrazného vyjádření a schopnost dopátrat se smyslu
3. Konvence a tvořivost
4. Empatie a odstup
  5. Psychoanalýza, analytická psychologie a umění
  6. Vizuální percepce a iluze I.
2. semestr 1. Vizuální percepce a iluze II.
2. Vidění a zobrazování
3. Reprezentace reality – mezi viděním a sdělením
  4. Pohyb a prostor
  5. Tvořivost a talent
  6. Vlivy psychoanalytické, analytické (hlubinné) a tvarová psychologie 
3. semestr 1. Rovnováha/vyváženost a vizuální systém
2. Rovnováha vizuální percepce v uměleckém díle
3. Tvar, jednoduchost a figurální shoda v uměleckém díle
  4. Prostor a hloubka, perspektiva a mimo perspektivu
  5. Tělesná obraz a body-art
  6. Tělesné schéma a vnější prostor

Zpět