Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Filozofie uměleckého projevu

předmět FILOZOFIE UMĚLECKÉHO PROJEVU
 
přednášející, zkoušející PhDr. Ivona Raimanová  
 

stručná anotace

Filozofie, estetika, prostředí mediálního pojetí reality, technické reprodukovatelnosti uměleckého díla, posunu principu od zrakového vidění k imaginárnímu. Filozofie tvorby popisovaná jako součást mediálního myšlení od vnímání obrazů, dvojí skutečnosti obrazů k vnímání formy. Cílem předmětu je upozornit na „procesuální“ specifičnost tvorby, vztahu myšlení a umění, myšlení s pomocí diferencí tvarem, barvou či principem čáry, dispozitivu prostoru a diváckého prostoru, vztahu techniky a technologie, zobrazení prostoru a zobrazení času: včetně technické formy zprostředkování: aparátu. Součástí předmětu je rovněž představení hlavní podoby estetiky jako teoretické techniky konstrukce umělecké tvorby : tedy teorii a kritiku a její historický vývoj. Vnitřní diferenciace estetiky s její systémovou rozvrstveností a metodologickou komplexností. Specifika, vycházející z Baumgartnerova rozlišení mezi noéta a daností intelektu a aisthéta, daností senzibility. Od 18. století znamená slovo estetika teorii umění a krásy s důrazem na aisthesis: vnímání. Kritická fáze je poté zastoupena především Kantem – kritika soudnosti – který trvá na vnitřní finalitě uměleckého díla ve své specifičnosti a Hegelem, s jeho zavedením vztahu díla směrem k dějinnému pohybu. Soudobá estetika potom představuje pokus rozšíření pojmu na estetiku života, formy, poznání, cítění a činu. Nakonec se studenti seznámí též s pokusy o překročení tradičního vzorce estetického vnímání (W.Welsh, P. Virilio. A. Danto, J. Ranciere), v němž každý po svém způsobu ukazuje na hlubší diferenci mezi intelektem a vnímáním. Studenti by tak měli dokázat pochopit – a při své tvorbě využít - vzájemně propojenou roli filozofie – a estetiky, která rekonfiguruje prostor filozofie umění a umělecké tvorby.

 
osnova předmětu 1. semestr 1. Od viditelného ke zrakovému. Filozofie umělecké tvorby.Vnímání prostoru a vnímání pohybu. Přístupy vizuálního vnímání. Od zrakového k imaginárnímu. Oko a obraz. Zobrazení prostoru a času.
2. Fotografie a technický obraz. Aparáty a obrazy. Symbolický charakter tradičních obrazů. Simulace procesů myšlení – problematika scény a kodifikovaného světa. Proměny mediace mezi člověkem a okolím.
3. Myšlení obrazem. Obrazovost obrazu. Myšlení a umění, myšlení diference formy a barvy. Svět jako analogon obrazu. Nemožnost reprezentace. Obraz jako civilizační forma.
2. semestr 4. Úvod do problematiky estetiky, teorie exprese a teorie napodobení. Funkce estetiky její významové potenciály.
5. Kant a jeho pojetí problematiky tzv. kritiky soudnosti. Tzv. výchozí cesta mezi racionalismem a empirismem. Účelnost formy a účelnost přírody.
6. G.W.F. Hegel: umění jako produkt ducha, forma absolutna, smyslový názorný tvar v adekvátní formě ideje.
7. W. Benjamin: dešifrování aury, jazyk umění a extenzivní totalita. Symbolický útvar a krásno, umění a design.
3. semestr 8. W. Welsch: Estetické myšlení: problem apercepce, vidění předmětu, ale nikoliv vidění samotného vidění.Pozadí smyslu překračuje jeho vnímání.
9. J.-F. Lyotard: Malba se stává myšlením, problematika vznešeného jako snaha o kritickou reflexi problematiky zobra
10. Estetika mizeni: nepřítomnost a nepozornost, akcelerace vidění, estetika mizení, pohyb, statika, nehoda jako procedura.

Zpět