Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Malba

předmět MALBA
 
přednášející, zkoušející doc. ak. mal. Roman Franta
 
  MgA. Lukáš Miffek
 
 

stručná anotace

Student v průběhu studia pozná a prakticky si vyzkouší základní malířské techniky (akvarel, tempera, akryl, olej) při malování klasických námětů jako je zátiší, portrét, akt, krajinomalba. Postupně využije získané znalosti o kompoziční a proporční stavbě obrazu, barevném řešení, perspektivě i anatomii.

Ve volné tvorbě je vyžadováno osobité řešení adekvátní malířskou technikou, hledání nosného námětu vycházejícího z nových poznatků a zkušeností v praktickém i teoretickém studiu. Student by se měl v průběhu studia pokusit v rámci osobního vývoje a poznání aplikovat své nové znalosti a zkušenosti do vlastní tvorby. Student si také vytříbí názory písemnou úvahou k aktuálnímu dění, například k výstavě, charakteristice uměleckého díla, i k vlastní tvorbě ve smyslu námět, forma, souvislosti atp.

Pro pěstování představivosti - imaginace - se v rámci ateliéru pracuje na společných projektech a úkolech. Jsou zadávány drobné praktické 2D, 3D úkoly reagující na konkrétní podněty současného dění, nejen na umělecké scéně.

Nedílnou součástí výtvarného vzdělání je kresba. V malířském ateliéru je důraz kladen na kresebnou přípravu obrazu, studie, skici, sběr námětového materiálu, ale i na plnohodnotné kresby. Před započetím práce na obrazu se řeší načrtnutá kompozice a rozkresluje se studie zaměřená na figurální, figurativní či abstraktní motiv obrazu.

Studenti  získají praktické schopnosti, jak kreslit nejrůznější motivy, od krajiny přes zátiší po živý model. Naučí se pracovat se základními grafickými počítačovými programy a využívat je při tvorbě dokumentačních a prezentačních materiálů.  Absolvent malby se bude orientovat v problematice umění, získá kulturní přehled, citlivost  a možnost dále rozvíjet  kreativitu a kultivovanost své osobnosti. Dokáže psát o své práci a obhájit si tvorbu, což je podstatný a důležitý fakt k přípravám a organizování výstav, či získávání grantů.

 

 
osnova předmětu 1. semestr 1) Technologie barev, barevné zákonitosti, komplementární barvy, stavba obrazu
2) Technologické postupy - klížení, příprava šepsu, šepsování, imprimitura, bolus, broušení plátna, akryl, tempera, způsoby nanášení barev, lazurní a pastózní malba, olej
  3) Zátiší s různými předměty - umístění do formátu, světlo, stín, objem, perspektiva
  4) Lebka, malba dle modelu
2. semestr 5) Akt, interiér, krajinomalba
6) Forma a obsah obrazu -  zaměřená na komponování námětu, hloubku obrazu, světlo, perspektivu a také barevnou skladbu, kompozici a perspektivu
7) Pohybová cvičení: 5-ti  až 15-ti minutová cvičení rychlé a pohotové kresby dle modelu. Principem je umění se dívat na charakteristickou pozici modelu tzv. pohyb. Vystihnout těžiště při dané poloze figury, propojení vidění a vnímání tvarů s tahem ruky po papíře.
3. semestr 8) Pohybové studie – malba zvířete, malba lidské postavy v pohybu;  malba struktury
9) Důraz na barevné řešení obrazu, barevné detaily (kůže, srst, peří), snaha o vystižení psychologie portrétovaného modelu, světlo, atmosféra prostředí
4. semestr 10) Experimentování s formou, získávání osobitého názoru ve variantách řešení a v hledání nosných námětů; malířská zkratka.
11) Reprodukce oblíbeného díla, autoportrét
12) Úkol s 3D modelem – komponování předmětů v prostoru s následnou malbou dle vzniklého objektu, práce se světlem, tvarem,
13) materiálem a barvou, temné polotóny, šerosvit.
  14) Tuš, akvarel, kvaš, vosková technika (enkaustika, airbrush); mezilak, malba alla prima, špachtle, malba do mokrého
5. semestr 15) Hledání osobitého výrazu.
16) Noční krajina, nokturno – světlo v temných plochách
  17) Pohyb – vizuální rozložení, rozpohybování a rozfázování předmětu nebo figury.
  18) Abstraktní malba – geometrická nebo expresivně-gestická vycházející z vlastní tvorby, detailu, rukopisu či experimentu s barvou a výtvarnými prostředky.
6. semestr 19) Tvorba diplomové práce dle vlastního výběru tématu.

 

Zpět