Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN


Předměty

Malba

Student v průběhu studia pozná a prakticky si vyzkouší základní malířské techniky (akvarel, tempera, akryl, olej) při malování klasických námětů jako je zátiší, portrét, akt, krajinomalba. Postupně využije získané znalosti o kompoziční a proporční stavbě obrazu, barevném řešení, perspektivě i anatomii.

Více

Grafika

Smyslem výuky předmětu je zprostředkovat studentům obsažný a ucelený studijní program, zahrnující veškeré způsoby a formy výuky klasických grafických technologií a kresebných technik, které jsou základem vzniku obrazu reprodukovatelného tiskem. Představit grafiku jako flexibilní obor s hlubokou uměleckou, technologickou, technickou a estetickou tradicí, jenž se stal základem moderních komunikačních struktur s širokým rozsahem a dopadem.

Více

Fotografie

Specifikem předmětu je užitá a volná tvorba s využitím techniky – fotografického přístroje. Na studenta tak budou kladeny vysoké nároky ve sféře nejen schopnosti umělecké kreativity, ale také schopnosti dokázat posoudit výsledný efekt své práce ještě před jejím vznikem. 

Více

Design prostoru / interiéru

Předmět Design prostoru / interiéru se etabluje na rozhraní mezi subjektivním chápáním uměleckého projevu a sociálním prostorem, vytvářeným neustálým dialogem mezi umělcem a společností. Má tedy svojí povahou blízko k manažerské činnosti, kdy se jedná o manipulaci s uměleckými předměty již vzniklými. Pokud se všichni studenti ADI učí také umělecké komunikaci – pak pro studenta tohoto předmětu je tato schopnost zcela zásadní.

Více

Intermediální ateliér

Intermediální ateliér – jak je již z jeho názvu patrno – představuje ve své tvorbě průchod všemi médii, od primární analýzy jednotlivých vstupů - až do finální syntézy zajímavých solitérů či kompozic.   Studenti nejsou nuceni věnovat se jediné výtvarné disciplíně, ale ve volném pohybu mezi médii nacházejí optimální formu a způsob pro vyjádření svého uměleckého záměru. Ateliér nabízí možnosti experimentálních a inovátorských přístupů a zpracování. Intermédia jako volný pohyb mezi médii, tzn. že studenti nejsou nuceni věnovat se jediné výtvarné disciplíně, ale hledají způsob pro vyjádření svého pocitu. Intermédia propojují ve své podstatě kombinace různých technik, žánrů a stylů.

Více

Multimédia

Kreativní obor Multimédia je zaměřený na neustále se rozšiřující a rozvíjející se oblast vizuální komunikace a její využití v praxi. Cílem studia je získat schopnost kreativní tvorby komplexního projektu na základě porozumění současného grafického designu a jeho širšího multimediálního kontextu. Předmět nabízí široké spektrum tvůrčích, teoretických a technických schopností, nepostradatelných nejen pro formování každé tvůrčí osobnosti, ale i pro profesionální úspěch v dynamicky se rozvíjejícím uměleckém oboru, multimediálním grafickém designu.

Více

Dějiny umění

Teoretický předmět Dějiny umění si klade za cíl studentům přiblížit dějinné souvislosti vývoje výtvarného umění v českém i zahraničním kontextu. Od úplných počátků nalezených uměleckých výtvorů pravěké civilizace, po starověk, středověk, novověk až k naší nejbližší současnosti

Více

Marketing a obchod uměleckých děl

V souladu s celkový zaměřením ADI je předmět logickým doplněním – a propojením s předměty kreativními. Student se naučí samostatnému uvažování o další cestě svého uměleckého díla i profesním směřování. Díky kvalitní orientaci na trhu s uměním, ovládáním pojmů, které jdou ruku v ruce s jeho tvorbou, nebude pociťovat nervozitu ze své pozice v reálném světě obchodu s uměleckými díly. Naopak stane se informovaným – a tím i schopným většího soustředění na vlastní tvorbu. Bude plnohodnotným partnerem při umělecké obchodní komunikaci, schopným nalézat pro svoji tvorbu odpovídající uplatnění. Předmět nabídne základní ekonomické pojmy z obchodu s uměním, využití umění v korporátní image, management v oblasti umění.

Více

Muzejnictví a galerijnictví

Předmět se zaměřuje na budoucí společenské uplatnění studenta výtvarného umění a designu v oblasti, v níž se pojí kulturní i ekonomické faktory. Poskytne komplexní informace o prostředí, které bude pro budoucí působení většiny absolventů ADI určující a na němž budou v samostatné umělecké praxi do značné míry závislí: prostředí kulturních institucí, trhu s uměním, profesních a zájmových sdružení, správních orgánů specializovaných na kulturní problematiku atd. Předmět přiblíží studentům sociální postavení umělce v minulosti a dnes, dějiny sběratelství a muzejnictví, základy současné muzejní praxe, dějiny vystavování i současnou výstavní praxi (muzejní i mimomuzejní).

Více

Psychologie umění

Psychologie umění je jednou z velmi důležitých oblastí umělecké tvorby – z odborného hlediska se jí však dosud nedostává odpovídající prostor ve vysokoškolské výuce kreativních předmětů. Proto si zaslouží velkou pozornost příležitost, kterou tímto ADI nabízí. Předmět Psychologie umění je koncipována jako nedílná součást kvalitního základu, ze kterého by měl každý umělec dále čerpat znalosti pro svoji tvorbu - a které nepochybně budou mít výrazný vliv na její kvalitu a úspěšnost.

Více

Filozofie uměleckého projevu

Filozofie, estetika, prostředí mediálního pojetí reality, technické reprodukovatelnosti uměleckého díla, posunu principu od zrakového vidění k imaginárnímu. Filozofie tvorby popisovaná jako součást mediálního myšlení od vnímání obrazů, dvojí skutečnosti obrazů k vnímání formy. Cílem předmětu je upozornit na „procesuální“ specifičnost tvorby, vztahu myšlení a umění, myšlení s pomocí diferencí tvarem, barvou či principem čáry, dispozitivu prostoru a diváckého prostoru, vztahu techniky a technologie, zobrazení prostoru a zobrazení času: včetně technické formy zprostředkování: aparátu.

Více

Kulturní antropologie a umění

Přednáška je zaměřena na výklad předmětu, rozsahu a působnosti sociální a kulturní antropologie. Pozornost bude věnována výkladu systematiky, základních koncepcí a teorií sociální a kulturní antropologie se zvláštním přihlédnutím k vizualitě kultury a nativního umění v kulturních areálech světa.

Více

Zpět