Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN


Hlavní vyučující (profil + dílo)

REKTOR ŠKOLY prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D.  

Na soukromé vysoké škole uměleckého výtvarného zaměření ART & DESIGN INSTITUT dlouhodobě působí v pozici vedoucího předmětu Psychologie umění. Posledních několik let byl prorektorem pro zahraniční vztahy a mezinárodní spolupráci. Ve funkci rektora přináší významné posílení propojení teoretických předmětů s kreativními ateliéry – pro co nejvýraznější synergii uměleckého projevu. Dlouholetý, zkušený a erudovaný vysokoškolský pedagog, který působil na více než dvacítce univerzit a uměleckých škol v Evropě i na americkém kontinentu. Vystudovaný psychoterapeut, později absolvoval divadelní a rozhlasovou dramaturgii (Divadelní akademie múzických umění Praha), získal Evropský diplom v kulturním managementu (Delfy). Pracoval jako rozhlasový dramaturg, vedl několik divadelních souborů, je autorem divadelních a rozhlasových her, románu. Své teoretické studie publikoval v řadě monografií, vč. zahraničních.
V současnosti  ve svých přednáškách propojuje  svoji psychologickou erudici v kontextu vidění, vnímání, způsobů porozumění uměleckých děl, včetně problematiky tvořivosti a rozvoje nadání. Součástí  pedagogického působení je jeho výzkumná činnost, ve které se zaměřuje na vizuální percepci umění,  vytváření iluzí, na prožitky, empatii a  jejich vliv v oblasti individuální a veřejné.

   
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ
MALBA doc. ak. mal. Roman FRANTA se na české výtvarné scéně pohybuje již od roku 1995, kdy se představil se svým prvním velkým projektem, nazvaným Tataku (zkoumal možnosti expresivní malby ve spojení s japonskou rytmickou hudbou). Od roku 1997 působí na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho obrazy se sdružují do jednotlivých cyklů, které vždy řeší jeden, prioritní problém. Mezi první se řadí kompozice jednoduchých geometrických ploch v základních barevných odstínech. Jako protiklad pak vznikl cyklus gestických a kaligrafických obrazů. V další etapě pak se objevila řada artefaktů s izolovanými detaily obrazů z dějin výtvarného umění. Následovaly detaily přírodních struktur (ovoce, kmeny stromů, listy agáve apod.). Vyústění těchto snah se objevilo v obrazech zaznamenávajících hemžení brouků (mandelinky) nebo jiných živočišných druhů (plazi).
 

 
  MgA. Lukáš Miffek - Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, žák prof. M. Rittsteina, si na současné výtvarné scéně vydobyl významné postavení důsledným rozvíjením svého nezaměnitelného figurativního stylu s typickými prvky obrazové metafory, grotesky a parodie. Na svou tvorbu nahlíží spíše jako na hru, nikoli jako na přesnou transkripci skutečnosti a zachycení reálných vztahů. Jeho malířská symbolika nemá fixní význam, obraz je souhrou vícerých možných interpretací v různých významových rovinách. Aspekt hříčky, nadsázky, humoru, ironie je patrný nejen z děl samých, název ob razu je často klíčem k jeho transponované interpretaci.
     
GRAFIKA

prof. ak. mal. Jiří LINDOVSKÝ - vystudoval u prof. Ladislava Čepeláka na pražské AVU, kde od r. 1992 vedl školu pro grafickou tvorbu a kresbu. Začátek Lindovského samostatné tvůrčí práce byl formován zájmem o nejklasičtější výtvarná témata, zátiší a lidské tváře. Jeho další tvorba je charakterizována reflexí světa techniky. Od konkrétních podob letadel a přístrojů, přes jejich kreslené parafráze až ke zcela volným výtvarným paralelám technického a organického světa. Zároveň se cyklicky vrací k zátiší a zkoumá možnosti jeho zařazení do současného výtvarného dění. Získal ocenění za kresbu na Premi Internacional de Dibuix Joan Miró a cenu Vladimíra Boudníka za grafickou tvorbu. Jeho dílo je zastoupeno v řadě významných sbírek tuzemských a zahraničních.
 

prof. doc. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. absolvoval Akademii výtvarných umění v roce 1996. Prošel ateliéry kresby prof. Jitky Svobodové, malby prof. Bedřicha Dlouhého či ateliérem konceptuálních tendencí prof. Miloše Šejna. Věnuje se kresbě, grafice a malbě. Absolvoval stipendijní pobyty v Německu a Lucembursku. Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Za grafickou práci získal řadu ocenění, především za hlubotisk, na přehlídkách Grafika roku (2019, 2017, 2014, 2013, 2005). V roce 2016 reprezentoval Českou republiku na Trienále současné evropské grafiky v Toulouse ve Francii. V grafice pracuje kromě tisku také s prořezáváním podložky – papíru. Prořezané plochy jsou pro něj ekvivalentem ploch potištěných. V kresbě i grafice tak vnímá jejich trojrozměrný potenciál.


„Kancelářské zátiší"

 

 

 

 

 

 

„Průtrž mračen"

 

Mgr. et MgA. Eva Vápenková vystudovala nejprve dějiny umění na Filozofické fakultě UK a poté Akademii výtvarných umění v Praze, obor Restaurování výtvarných děl malířských a polychromovaných plastik (prof. Karel Stretti) a obor Grafika I (prof. Jiří Lindovský).  Zpracovala publikaci věnující se osobnosti Ladislava Čepeláka, jejíž součástí je i studie Zobrazení krajiny v hlubotisku v Čechách. V posledním roce studia na AVU získala ateliérovou cenu. Od roku 2016 je členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar a téhož roku obdržela cenu Nadace Hollar v rámci XXII. Festivalu komorní grafiky. Ve své tvorbě se věnuje především technikám leptu, ale i tušovým a akvarelovým malbám. Tematicky se zaměřuje na zachycení krajiny, kterou destilací, tříbením, zbavuje zbytečných příměsí. Principem její tvorby je uskutečňování prázdnoty, proniknutí k podstatě odebíráním přebytečného, tedy odhalováním, které je ve všech významech slova diskrétní, a které rozehrává všechny možnosti zachycující stopy, které jiným unikají.

 

„Inanitas"

FOTOGRAFIE prof. Mgr. Milota HAVRÁNKOVÁ patří ke špičkám současné fotografické scény. Sama absolventka u prof. Jána Šmoka se stala výrazným solitérem, vzorem a inspirací pro několik generací fotografů a umělců. Její vizuální výpovědi jsou proměnné, aktuální, čerpající z jejího bytostně proaktivního naturelu, s nímž vítá změnu, sílu okamžiku. Charakteristický je pro ni kultivovaný, přitom výrazný a nezávislý fotografický projev, nadhled a nové technologie, často s přesahem do dalších výtvarných disciplín. Taktéž její pedagogický přínos je nadčasový a nezaměnitelný. Milotě Havránkové se podařilo ovlivnit  generace umělců, nastartovala „slovenskou novou vlnu“ úspěšných fotografů, kteří dodnes zásadně ovliňují českou fotografickou scénu. Působila jako vedoucí ateliéru na FAMU, v Bratislavě, Banské Bystrici. Její díla jsou zastoupena v prestižních tuzemských i zahraničních sbírkách umění.
Ego"
 

doc. MgA. Miro ŠVOLÍK fotografii studoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Bratislavě (1975–79) a na Katedře fotografie na FAMU v Praze (1981–87). Působil jako vedoucí Ateliéru kreativní fotografie na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (2009–2017). Hlavní část jeho fotografické tvorby bývá charakterizována jako aranžovaná, inscenovaná fotografie. Nejčastěji zobrazuje lidské postavy a jejich detaily. Svá témata zpracovává i fotografickou koláží a montáží. Celou jeho tvorbou se vine pomyslná nit vztahů ženy a muže. Jeho tvorba má kořeny v osmdesátých letech 20. století a čerpá z energie a životního projevu společenství Slovenská nová vlna. V roce 1990 získal cenu Young Photographer v International Center of Photography v New Yorku. Jeho fotografické práce jsou zastoupeny v mnoha sbírkách u nás i ve světě, např. v UPM v Praze, v MoMA v New Yorku.

"A lietať"

 

MgA. Aneta VAŠATOVÁ vystudovala ateliér Reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a v současnosti se živí módní a reklamní fotografií s důrazem na technické zpracování a koncepci. Ve své volné tvorbě pracuje na projektu Recto Verso, který se zabývá vztahem člověka a přírody. Užívá alternativní tiskové metody, jako jsou tisky na látky nebo například na dorty. Fotografické médium propojuje skrze instalace například s uměleckou performance anebo s participací diváků. 

 

"Imprinted"

     
DESIGN PROSTORU / INTERIÉRU prof. PhDr. Miloš ŠEJN je stejně tak dlouholetým, zkušeným pedagogem, jako aktivním a uznávaným výtvarníkem v oblastech vizuálního umění, instalace, performance, digitálních technologií a interakce. Dlouhá léta vedl ateliér na AVU, působil na mnoha významných zahraničních univerzitách a uměleckých akademiích (Vídeň, Haag, Carrara, Stuttgart, Reykjavik, Aix-en-Provance, Ljubljan). Zaměřuje se na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. Vědomě laboruje oblastmi expresívního jazyka mezi textem, výtvarnou stopou, tělovým pohybem, hlasem a expanzí do sociálního prostoru. Realizoval řadu uměleckých děl in-situ, organizuje mezinárodní workshopy, např. Bohemiae Rosa. 
„Sluneční hora u Olomouce, 2014"
 
 

Ing.arch. Anna Šlapetová vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, poté absolvovala stáž v Berlíně u arch. Hilmer & Sattler  a od roku 2003 je samostatným autorizovaným architektem  a  členem Komory architektů ČKA. Od roku 2003 se aktivně účastní budování obce Dolní Břežany, jako vedoucí architektonicko-urbanistické komise a od roku 2014 je jmenována hlavní architektkou.Věnuje se převážně komplexním realizacím včetně interiérů - rodinných domů, (novostaveb i rekonstrukcí) i stavbám veřejným (školy, školky). Mimo vlastní praxi zasedá v soutěžních komisích, a vede také jeden z ateliéru na ČVUT FS- architektura.

 


     
INTERMEDIÁLNÍ ATELIÉR doc. MgA. Irena JŮZOVÁ - sochařka, malířka, konceptualistka, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Získala řadu stipendií a zúčastnila se rezidenčních pobytů, např. Sculpture Space, INC., NY, USA, Arts Links Residencies of LBMA Video Annex, Museum of Art Long Beach, CA, USA a Cité Internationale des Arts, Paris. Patří ke stipendistům švýcarské nadace Jana & Milan Jelinek Foundation. Za její podpory bylo interaktivní dílo Místa I. (1993) vystaveno na Media Art Biennale WRO 97 ve Wroclavi v Polsku a od roku 2006 je součástí Sbírek moderního a současného umění Národní galerie v Praze. V roce 1992 na European Biennale of Young Artists Germinations 7 v Grenoblu ve Francii obdržela cenu za interaktivní práci Stůl pro dvacet hráčů. Stála u zrodu legendárních pražských výstav Ženské domovy (1992, 1994). Byla zapojena v Mezioborovém mezinárodním projektu propojujícím umění, vědu a technologie ISWA 2011–2014 (aktuální projekt All inclusive – tvorba díla zvlákňováním nanoroztoku pod elektrickým proudem). Pedagogicky působila na AVU a Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. BV1 - součást instalace 16599 (velkoplošná projekce, fotografie, objekt na stěnu a objekt na zemi).
„BV1 - součást instalace 16599 (velkoplošná projekce, fotografie, objekt na stěnu a objekt na zemi)"
MgA. Irena KŘIVÁNKOVÁ - vystudovala brněnskou FaVU, ateliér figurální monumentální malby u profesora Jiřího Načeradského, který absolvovala v roce 1999. Je držitelkou Ceny ateliéru Prof. Jiřího Načeradského.
Její kvalitní, vyzrálé intermediální výtvarné zaměření se výrazně otisklo v celé řadě významných filmových a divadelních realizací - "Poslední sezóna" režie H.Bočan, "Bestiář" režie I. Pavlásková, "Dobrá čtvrť" režie  K.Smyczek, a dalších. Významně se také podílela na prestižním zahraničním seriálu "Borgiové" režiséra O.Hirschbiegla. Pro divadla vytvořila scénografii např. pro představení  "Edith Piaf" v Paláci Akropolis, obrazy pro "Ornitologie" v Divadle Kašpar v Praze, a dalších. V roce 2012 také vytvořila výtvarné zpracování projektu dolního patra Interaktivní expozice U6 v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Irena Křivánková má za sebou řadu samostatných i společných výstav, účastnila se několika  tuzemských i mezinárodních rezidenčních pobytů a sympozií.  
Proměna, olej na plátně
Proměna", olej na plátně 175 x 140 cm, 2014
MULTIMÉDIA MgA. Nicky SHUSHULOV, Ph.D. - pedagog, vizuální umělec a grafický designér původem z Bulharska, se ve své tvorbě pohybuje na rozhraní několika žánrů. Ve svých dílech s oblibou experimentuje s širokým spektrem uměleckých forem. Charakterická je pro něj kombinace tradičních i nových médií současného umění, jako je ilustrace, malba, nástěnná malba, instalace, digitální fotografie a grafický design. Jeho projekty jsou k vidění v galeriích současného umění v Sofii, stejně tak se autorsky podílí na řadě mezinárodních designových projektů.
 
   

 

DĚJINY UMĚNÍ

MgA. Veronika Králíčková vystudovala studijní program Specializace v pedagogice se zaměřením na výuku Výtvarné výchovy. Následně absolvovala Kurátorská studia na Katedře dějin a teorie umění na Fakultě umění a designu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Kurátorsky vedla Galerii Rampa v Ústí nad Labem. Spolupracovala se společnosti Ceny Jindřicha Chalupeckého a s Vlastivědným muzeem ve Slaném, kde se podílela na výzkumu místní regionální scény. Působila také jako asistentka kurátorky v drážďanské galerii Riesa Efau. Zde participovala na mezinárodním programu Proudění/Strömungen a výstavě mladé designérské scény. Ve své tvorbě se zabývá především současným mladým uměním rozvíjející se na regionálních scénách. 

Současně působí na ADI jako vedoucí mezinárodní spolupráce a koordinátorka programu Erasmus+. 

 
MARKETING A OBCHOD
UMĚLECKÝCH DĚL

Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. je zkušeným dlouholetým lektorem a konzultantem v oblasti zahraničního obchodu a marketingového řízení. Působil ve funkci marketingového manažera a obchodního ředitele v řadě nadnárodních společností. Přednáší na universitách doma i v zahraničí (VŠE Praha, MUP Praha, RIT New York, Brunel University London, University of New York Prague). Je autorem řady odborných publikací. V rámci svého předmětu ukazuje studentům jak propagovat a komerčně realizovat umělěcká díla a jak řídit podnikatelské aktivity v oblasti kultury.

MUZEJNICTVÍ A GALERIJNICTVÍ

Mgr. Martina VÍTKOVÁ se problematice výstav, galerií a muzeí věnuje dlouhodobě prostřednictvím odborné praxe ve sbírkových institucích i pořádáním výstav pro neziskové a soukromé galerie. Vystudovala teorii a dějiny výtvarného umění na FFUP v Olomouci, v současnosti pokračuje v doktorandském studiu zaměřeném na současné umění a aktuální teorie na ÚDU FF CUNI v Praze. Předmět nahlíží z hlediska možností spolupráce mezi kulturními a paměťovými institucemi na jedné straně a umělcem a jeho spolupracovníkem – kurátorem na straně druhé. Předmět se věnuje výstavě jako médiu a rozdílným instalačním možnostem v prostředí bílé krychle, specifickém prostředí a veřejném prostoru.

 

PSYCHOLOGIE UMĚNÍ

prof. PhDr. Július GAJDOŠ, Ph.D. vystudoval divadelní a rozhlasovou dramaturgii na DAMU v Praze a získal evropský diplom v Kulturním a uměleckém managementu (postgraduální studium v rámci programu Rady Evropy a  EU). Působil v oblasti psychologie a psychoterapie, založil a vedl mezinárodní divadelní společnost IN-THEATRE, napsal několik divadelních a rozhlasových her, teoretických studií o divadle, vč. psychologických souvislostí. Řešitel řady výzkumných projektů z oblasti teorie umění. V současnosti se věnuje tvůrčí, výzkumné a pedagogické činnosti.

 

FILOZOFIE UMĚLECKÉHO PROJEVU

PhDr. Ivona RAIMANOVÁ je historička umění, kurátorka, kritička. Vystudovala dějiny umění a italštinu na FF UK v Praze. Přednáší dějiny umění v mezinárodním programu na Karlově Univerzitě v Praze. Jako kurátorka se podílela na realizaci více jak 70 výstav. V roce 2009 vydala knihu V prostoru 2000, která pojednává o tvorbě současných českých umělců, pracujících s prostorem. Je autorkou textů v katalozích a časopisech o díle současných umělců, zejména sochařů. Působila dlouhodobě jako kurátorka výstavního programu Kanceláře prezidenta ČR,  Současného  japonského umění, galerie Rudolfinum – ale také jako kurátorka alternativních výstav v klubech Futurum a Blatiny v Praze. V 80. letech 20. století byla spolueditorkou samizdatového časopisu Někdo něco se zaměřením na současné umění. V letech 2003-2010 byla ředitelkou a od roku 2010 uměleckou ředitelkou obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s., zaměřené na umělecké projekty ve veřejném prostoru.

KULTURNÍ ANTROPOLOGIE A UMĚNÍ Kateřina Veleta Štěpánová, MA, Ph.D. vystudovala Kulturologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zaměřila na antropologické téma exotických etnografik, vystavovaných v české kultuře. Problematikou prezentace cizích kultur se zabývala i při studiu na University of East Anglia, konkrétně v Sainsbury Research Unit, kde absolvovala obor Umění Afriky, Oceánie a Amerik. Působí v Náprstkově muzeu, v Muzeu hlavního města Prahy a spolupracuje na mezinárodních projektech.
 

 

Zpět