Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Filozofie školy

ART & DESIGN INSTITUT se představuje jako 1. soukromá vysoká škola uměleckého výtvarného zaměření s propojením klasických výtvarných směrů v úzkém sepětí celkového uměleckého kontextu – a praxe.

Zcela záměrně narušuje tento model s novým, moderním pohledem a jasným obohacením. Nabízí studium, v němž se vždy 2 kreativní předměty budou vzájemně prolínat a doplňovat, aniž by však docházelo k jejich rozmělňování! Student si zde bude moci individuálně zkombinovat 2 kreativní předměty, které spolu budou ve vzájemné symbióze a obohacení. Cílem je výchova kvalitně erudované osobnosti, schopné pracovat ve vzájemně se doplňujících kreativních odvětvích, nacházející bezproblémové uplatnění na trhu. Svoji vypovídající hodnotu v tomto novém konceptu má nepochybně fakt, že jej spoluvytvářeli dlouholetí VŠ pedagogové – všichni navíc aktivní kreativní umělci – z potřeby vyplnit mezeru v takové oblasti nabídky vzdělání.

ADI nebude vychovávat pouze profesionální umělce s úzkým zaměřením či specializací, cílem je výchova osobností se znatelným přesahem jak v rámci různých uměleckých projevů, tak rozsahem možného uplatnění svých realizací.

ART & DESIGN INSTITUT = moderní škola pro moderní umělce

Zcela zásadním hlediskem je pro strategii tohoto projektu otázka moderního, aktuálního pojetí. Koncept výuky dnešního umělce nemůže být totožný s obdobným z dob minulých. Techniky samozřejmě zůstávají, talent a píle jsou stále individuální výbavou každého jedince, přibyly však nejen nové technologie, ale výrazně se změnily také možnosti a rozměry uplatnění uměleckých děl. Je třeba pracovat s pojmy jako je marketing, leasing, reklama… uměleckých děl, je třeba v nejhlubším zájmu uměleckém, orientovat se nejen ve sféře tvorby, ale také jejího následného uplatnění. Neboť umělecké dílo, aby splnilo své poslání, musí být nositelem, inspirátorem, výpovědí – mezi tvůrcem a příjemcem – teprve poté má svůj smysl a opodstatnění.

Hlavní záměr ART & DESIGN INSTITUT

ADI si jako své poslání vytýčila obohatit stále ne zcela dostatečnou nabídku na trhu vysokých škol uměleckého směru. Tato škola se chce podílet na rozšíření zpřístupnění možnosti studia zájemcům o něj, pomoci jim vnímat uměleckou a kulturní tvorbu v národních i mezinárodních souvislostech. Jedná se o dlouhodobý a hluboký proces, v němž se škola chce intenzivně a aktivně podílet na zkvalitňování obecného kulturního povědomí, přispívat k jeho kultivaci v intencích, jež takováto škola svým programem může nabídnout. Chce být nápomocna při přeměně alespoň části veřejnosti laické v odbornou, schopnou vnímat oblast kultury pod prizmatem odpovídajících znalostí.

S potřebou větší kultivace, osvěty a prohlubování kulturní úrovně v rámci jednotlivých zemí i evropského kontinentu jako celku se v současnosti intenzivně zabývá nejen evropská umělecká veřejnost, která významně pociťuje alarmující negativní dopady globální masové „pseudokultury“. Pokud má Evropa zužitkovat svůj historický odkaz a dále jej rozvíjet pro další generace, je nezbytné, aby každý stát přistoupil k této oblasti s vážností, již si zasluhuje. Vzdělání má při řešení tohoto problému zcela nezastupitelnou a významnou roli. Kulturnost každého jedince a z ní vyplývající celková kultura národa tvoří pak určující vliv a význam postavení každé země v rámci EU i celosvětovém. Pokud tedy nechceme zaostat za ostatními státy, musíme mít vlastní model „kultivačního vzdělávání“ a rozvoje duševního a kulturního dědictví, které obohacené předáme dalším generacím.

Existence školy tedy reflektuje nejen aktuální poptávku po humanitním – respektive uměleckém vzdělání na jedné straně, ale i stále se zhoršující situaci v široké, masově šířené kultuře obecně. Obecné kulturní povědomí nedokáže ovlivnit pouze omezený počet profesionálních umělců ani amatérských skupin, je třeba seriózně uchopit tento problém a nabídnout řešení, které může spočívat pouze ve vzdělávání.

Opodstatněnost záměru

Současný stav nabídky na trhu VŠ nenabízí dostatečně studijní příležitosti pro talentované studenty a zájemce ze středních škol (nejen uměleckých!) o takovýto typ studií. Oblast uměleckých VŠ, nabídka možností studia na nich je v tomto směru  stále nedostatečná, neadekvátní jejich významu a zájmu z řad uchazečů o takováto studia. A přitom např. se statistikou či logistikou se denně nesetkáme, ale s oblastí estetiky, s atributy krásy či ošklivosti ano. Oblast výchovy k uměleckému cítění by proto neměla být zastíněna „business“ obory.

Zpět